ریاست فعلی

    نام و نام خانوادگی : سید شاهین موسوی میرکلائی

    رتبه علمی : دانشیار

    آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

    مدت تصدی : 

    تلفن :

    پست الکترونیکی : smousavi@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی

عکس 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

  تلفن 

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 

 محمدرضا مولایی  استاد  
 03431322479
1388/6/26 الی 1397/29/7
 mrmolaei@uk.ac.ir
 

محمدرضا فدایی

دانشیار     1384/8/24 الی 1388/6/25    

حسین محبی

استاد          

مهدی رجبعلی پور

ااستاد     1380/10/11 الی 1384/5/22    

نصرالله گرامی

دانشیار     1374/12/2 الی 1380/3/1    

محمود محسنی مقدم

استاد     1384/5/22 الی 1384/8/23    

اسفندیار اسلامی

استاد          

مهدی رجبعلی پور

استاد     1369/4/3 الی 1370/1/1    
عباس سالمی پاریزی استاد