نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهل و ششمین نشست علمی -تابستان99

چهل و ششمین نشست علمی -تابستان99


چهل و ششمین نشست علمی مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی  با همکاری بخش ریاضی محض

با عنوان : عناصر قویا حفره ای حلقه های جابجای

سخنران : دکتراسماعیل رستمی

زمان : 99/04/08 ساعت 12-13

لینک جلسه:  Vc1.uk.ac.ir/mahani