نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی


 

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در سال 1369 تحت عنوان مرکز پژوهشی ریاضی خوارزمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح گردید . در سال 1370 نام مرکز بمناسبت بزرگداشت محمد بن عیسی ماهانی از ریاضیدانان کرمانی قرن نهم به مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی تغییرگردید.

فعالیتهای مرکز در زمینه های علوم ریاضی شامل: آمار، آموزش ریاضی ، ریاضی ، علوم کامپیوتر می باشد.

سخنرانیهای هفتگی ، سمینارها ، کارگاهها  و پروژه های مشترک بین متخصصین داخل و خارج کشور از جمله فعالیتهای مرکز می باشد.

همچنین زمینه هایی که محققین از مراکز و دانشگاههای دیگر بتوانند فرصتهای مطالعاتی خود را بگذرانند در این مرکز فراهم شده است.