نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست سخنرانیهای مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

لیست سخنرانیهای مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی


Mahani Mathematical Research Center

Scheduled Lectures of the fall semster of 2018

 

 

Attachments

1. دکتر اسفندیار اسلامی (27 / 1 / 97 ) (کاربرد سیستم های فازی در علوم انسانی) (فایل ppsx )
2. دکتر آرشام برومند سعید ( 3 / 2 / 97 ) (
A Generalization of groups) ( فایل pdf )
3. دکتر مرجان کوچکی ( 10 / 2 / 97) (
Ad hoc network security) ( فایل ppsx )
4. دکتر حسین مومنایی ( 18 / 2 / 97) ( چند مساله زیبا از مسابقات ریاضی ) ساعت 12:30 الی 13:30.
5. دکتر مهدی افتخاری ( 23 / 2 / 97 ) ( یادگیری ماشین ) ساعت 11 الی 12 (فایل 1 pptx ،  فایل 2  pptx )
6. دکتر مجید محمدی ( 25 / 2 / 97 ) (
Nano Computing) ساعت 12:30 الی 13:30 (فایل pptx)
7. آقای سید حمیدرضا موسوی ( 26 / 2 /97 ) (شبکه های عصبی ) ساعت 8 تا 9 اتاق گردهمایی دانشکده 301
W (فایل pptx)
8. دکتر لعیا علی احمدی پور( 31 / 2 / 97) (معرفی مجموعه های فازی مردد و کاربرد آنها در مسائل تصمیم گیری ) ( فایل PDF )
9. دکتر حسین محبی ( 2/ 3 / 97 ) (ابرصفحه ها و کاربردهای آن در بهینه سازی )
10. دکتر سوده خسینی ( 7 / 3 / 97 ) ( مدلسازی انتشار بدافزارها در شبکه های پیچیده )
11. دکتر ایوب شیحی ( 9 / 3 / 97 ) ( یادگیری ماشین آماری) ساعت 8 تا 9 اتاق گردهمایی دانشکده ریاضی 301
W

         (فناوری و آموزش ریاضی) دکتر رفیع پور97/7/1