دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن

دهمین سمینار جبرخطی و کاردبردهای آن در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۸ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

http://slaa10.uk.ac.ir