نمایشگر یک مطلب

 هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

http://kermannaa7.uk.ac.ir

 

.......................................................................................................................................................................................................

کنفرانس سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی

21 و 22 آذر 1395

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان