ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند-(هفدهین کنفرانس سیستم های فازی)-(پانزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) - نهم لغایت یازدهم اسفند 1396

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان  - http://cfis2018.uk.ac.ir/ -  e-mail: cfiskerman@gmail.com


Click here to download file style in PDF -Click here to download file of Poster

6th Iranian joint congress on Fuzzy and Intelligent systems-(17th conference on Fuzzy Systems)
(15th conference on Intelligent Systems)-28 Feb. - 2 March 2018

Mahani Mathematical Research Center - Shahid Bahonar University of Kerman

 کنفرانس سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی
21 و 22 آذر 1395

مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 


.

دهمین سمینار جبرخطی و کاردبردهای آن در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۸ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

http://slaa10.uk.ac.ir