کارمندان مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
مسئول دفتر 31322448 mahani@uk.ac.ir