درباره مرکز


مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی در سال 1369 تحت عنوان مرکز پژوهشی ریاضی خوارزمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح گردید . در سال 1370 نام مرکز بمناسبت بزرگداشت محمد بن عیسی ماهانی از ریاضیدانان کرمانی قرن نهم به مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی تغییرگردید.

فعالیتهای مرکز در زمینه های علوم ریاضی شامل: آمار، آموزش ریاضی ، ریاضی ، علوم کامپیوتر می باشد.

سخنرانیهای هفتگی ، سمینارها ، کارگاهها  و پروژه های مشترک بین متخصصین داخل و خارج کشور از جمله فعالیتهای مرکز می باشد.

همچنین زمینه هایی که محققین از مراکز و دانشگاههای دیگر بتوانند فرصتهای مطالعاتی خود را بگذرانند در این مرکز فراهم شده است.