نمایشگر یک مطلب

Mahani Mathematical Research Center

Scheduled Lectures of the fall semster of 2018

 

 

Attachments

1. دکتر اسفندیار اسلامی (27 / 1 / 97 ) (کاربرد سیستم های فازی در علوم انسانی) (فایل ppsx )
2. دکتر آرشام برومند سعید ( 3 / 2 / 97 ) (
A Generalization of groups) ( فایل pdf )
3. دکتر مرجان کوچکی ( 10 / 2 / 97) (
Ad hoc network security) ( فایل ppsx )
4. دکتر حسین مومنایی ( 18 / 2 / 97) ( چند مساله زیبا از مسابقات ریاضی ) ساعت 12:30 الی 13:30.
5. دکتر مهدی افتخاری ( 23 / 2 / 97 ) ( یادگیری ماشین ) ساعت 11 الی 12 (فایل 1 pptx ،  فایل 2  pptx )
6. دکتر مجید محمدی ( 25 / 2 / 97 ) (
Nano Computing) ساعت 12:30 الی 13:30 (فایل pptx)
7. آقای سید حمیدرضا موسوی ( 26 / 2 /97 ) (شبکه های عصبی ) ساعت 8 تا 9 اتاق گردهمایی دانشکده 301
W (فایل pptx)
8. دکتر لعیا علی احمدی پور( 31 / 2 / 97) (معرفی مجموعه های فازی مردد و کاربرد آنها در مسائل تصمیم گیری ) ( فایل PDF )
9. دکتر حسین محبی ( 2/ 3 / 97 ) (ابرصفحه ها و کاربردهای آن در بهینه سازی )
10. دکتر سوده خسینی ( 7 / 3 / 97 ) ( مدلسازی انتشار بدافزارها در شبکه های پیچیده )
11. دکتر ایوب شیحی ( 9 / 3 / 97 ) ( یادگیری ماشین آماری) ساعت 8 تا 9 اتاق گردهمایی دانشکده ریاضی 301
W

         (فناوری و آموزش ریاضی) دکتر رفیع پور97/7/1